VaK.cz - Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk,

IČO: 463 57 009

 

 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381, (dále „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 6. 6. 2017 od 10.00 hod. do Úpravny vody nacházející se na adrese Palackého ulice, 290 01 Poděbrady (dále „Valná hromada“).

 

Pořad jednání Valné hromady:

1.  Zahájení a volba orgánů Valné hromady

2.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku akcionářům (dividend)

3.  Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

4.  Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 včetně výplaty podílu na zisku akcionářům

5.  Provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za rok 2011

6.  Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady (Jabkenice, Kounice, Rožďalovice)

7.  Schválení pověření představenstva Společnosti ke zvýšení jejího základního kapitálu

8.  Změna stanov Společnosti (rozšíření působnosti valné hromady Společnosti)

9.  Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017

10. Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti

11. Závěr

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může Valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem a výpisem z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce delegovaný na Valnou hromadu usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na Valné hromadě a svou totožnost prokáže občanským průkazem.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností představuje jeden hlas.

Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a další podklady pro jednání Valné hromady jsou k dispozici v sídle Společnosti od 5. 5. 2017 do 5. 6. 2017 v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.  V uvedené lhůtě budou shora uvedené podklady uveřejněny i na webových stránkách http://www.vak-nymburk.cz/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

 

 

 

 

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

 

Aktiva celkem                         1.196.926                 Pasiva celkem  1.196.926  

Pohledávky za upsaný ZK                   0                 Vlastní kapitál      812.887                     

Dlouhodobý majetek              1.008.398                 Cizí zdroje           381.898                                  

Oběžná aktiva                           186.513                 Ostatní pasiva        2.141                    

Ostatní aktiva                                2.015                      

Hospodářský výsledek                  4.445  

 

 

K bodu č. 1 

Usnesení: Valná hromada volí ve smyslu článku 25 stanov Společnosti předsedu Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

 

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady akciové společnosti je obligatorní pro všechny valné hromady, a to v rozsahu, který je na základě legislativního vymezení tohoto požadavku konkretizován ve stanovách akciové společnosti.

 

 

K bodu č. 2

Vyjádření: Představenstvo předkládá valné hromadě Společnosti standardně na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy podle § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), a článku 27 odst. 3 stanov Společnosti a která se podle § 436 odst. 2 ZOK povinně uveřejňuje před konáním valné hromady Společnosti spolu s účetní závěrkou.

Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží do působnosti valné hromady akciové společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku. Z tohoto důvodu představenstvo Valné hromadě předkládá návrhy potřebné k těmto jejím rozhodnutím.

 

 

K bodu č. 3

Vyjádření: Dozorčí rada akciové společnosti přezkoumává podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě této společnosti. Zpráva dozorčí rady Společnosti obsahující toto vyjádření k uvedeným dokumentům za rok 2016 je předkládána Valné hromadě s tím, že představenstvo s jejím obsahem souhlasí.

 

 

K bodu č. 4

Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2016. Současně schvaluje návrh na rozdělení zisku, který za rok 2016 činí 4.445.464,28 Kč,  v následující podobě:

a) dividendy 2.999.880,- Kč s tím, že dividenda před zdaněním připadající na jednu akcii Společnosti činí 4,- Kč, je splatná od 31. 8. 2017 a v souladu s § 351 ZOK náleží akcionáři, který byl vlastníkem této akcie   ke dni konání Valné hromady, nevyplývá-li ze zákona něco jiného;

b) tantiémy 480.000,- Kč v členění 160.000,- Kč pro představenstvo a 320.000,- Kč pro dozorčí radu;

c) stimulační fond 965.584,28 Kč.

 

Zdůvodnění: Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2016 předložená Valné hromadě podle bodu č. 2 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána představenstvem Společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výroky citovanými v předloženém materiálu a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že Valné hromadě doporučuje jejich schválení; v důsledku toho jsou dány předpoklady pro to, aby došlo k rozdělení zisku podle návrhu předloženého Valné hromadě. Tento návrh primárně reflektuje dividendovou politiku Společnosti a současně respektuje zájem na tom, aby byla dividenda připadající na jednu akcii zaokrouhlena na celé koruny. V návaznosti na to se menší část zbývajícího zisku rozděluje v podobě tantiém mezi představenstvo a dozorčí radu v poměru, který představenstvo považuje s ohledem na význam funkce dozorčí rady za odůvodněný. Větší část zbývajícího zisku připadá na tvorbu stimulačního fondu, který hraje významnou roli při stabilizaci zaměstnanců formou udělování mimořádných odměn a který je zakotven v čl. 49 odst. 2 stanov Společnosti.

 

 

K bodu č. 5

Usnesení: Valná hromada schvaluje provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za rok 2011 ve výši 6.797,- Kč.

 

Zdůvodnění: Navrhované usnesení vychází z pravidel zpracování účetnictví Společnosti. Z důvodu uplynutí promlčecí lhůty je představenstvem Společnosti Valné hromadě předkládán návrh na odsouhlasení přeúčtování promlčených podílů na zisku (dividend) za rok 2011 z účtu 479004. Nevyplacené dividendy na účet Nerozdělený zisk v celkové výši 6.797,- Kč.

 

 

K bodu č. 6

Usnesení:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti celkem o částku 15.846.000,- Kč, tedy z částky 732.151.000,- Kč na částku 747.997.000,- Kč, s tím, že:

a)       nově upisované akcie budou splaceny bezvýhradně nepeněžitými vklady;

b)      na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 15 846 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle článku 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč;

c)       upisování 15 846 kusů nových akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci, a to obcí Jabkenice, obcí Kounice a obcí Rožďalovice, jakožto vlastníky předmětů nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, v důsledku čehož s ohledem na tento způsob zvýšení základního kapitálu nepřipadá v souladu s § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není ani možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK;

d)      akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;

e)      upisování nad částku 15.846.000,- Kč se nepřipouští, avšak upisování pod tuto částku se připouští.

 

2. Valná hromada Společnosti bez újmy ustanovení § 426 písm. b) ZOK schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK:

a)       Obec Jabkenice vkládá kanalizaci (lokalita Profesorka) v k.ú. Jabkenice, obec Jabkenice, okres Mladá Boleslav.

Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 46/3137/17, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.317.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmnáct tisíc korun českých).

b)      Obec Kounice vkládá kanalizaci a vodovod (lokalita K Vinici II, K Vinici II/B) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk, jakož i kanalizaci a vodovod (Kounice III. etapa) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk.

Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 47/3138/17  a č. 48/3139/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 7.806.000,- Kč (slovy: sedm milionů osm set šest tisíc korun českých).

c)       Obec Rožďalovice vkládá kanalizaci (lokalita U Kálku) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Panská zahrada) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Zámostí) v k.ú. Zámostí u Rožďalovic, obec Rožďalovice, okres Nymburk, jakož i vodovod (lokalita Hasina, Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany) v k.ú. Hasina, Ledečky, Podlužany, obec Rožďalovice, okres Nymburk.

Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 50/3141/17  a č. 49/3140/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 6.723.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých).

 

3. Místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese Bobnická 712, 288 21 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva). Lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne konání Valné hromady. Nejpozději v této lhůtě musí dojít k upsání akcií podle § 479 ZOK na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude doručen nebo předán předem určeným zájemcům – obci Jabkenice, obci Kounice a obci Rožďalovice bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady. V téže lhůtě 30 dnů ode dne konání Valné hromady je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad Společnosti a doručit jí do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení svého nepeněžitého vkladu.

 

4. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.

 

 

Zdůvodnění: Důvodem zvýšení základního kapitálu je umožnit Společnosti nabytí předmětu vkladu infrastrukturního majetku obcí v regionu působení Společnosti. Rozhodnutí tohoto druhu patří do výlučné působnosti valné hromady Společnosti. Nepeněžité vklady byly ve smyslu zákona o obcích schváleny zastupitelstvy obcí, jež jsou jakožto vlastníci předmětů těchto nepeněžitých vkladů předem učenými zájemci. Znalecké posudky jsou akcionářům k dispozici v sídle Společnosti. Představenstvo doporučuje návrh schválit se zřetelem k eminentnímu zájmu Společnosti na tom, aby předměty nepeněžitých vkladů tvořily s ohledem na předmět podnikání Společnosti součást jejího majetku a aby tak došlo k optimalizaci vodárenské infrastruktury. Současně vložení předmětného vodohospodářského majetku formou nepeněžitého vkladu požaduje SFŽP, neboť vodohospodářský majetek, který je předmětem nepeněžitého vkladu, bezprostředně navazuje na majetek Společnosti.

To koresponduje svým způsobem s celospolečenským zájmem a též s jednou ze základních povinností vlastníků vodárenské infrastruktury, jíž je povinnost zabezpečovat rozumnou obnovu této infrastruktury, tj. povinnost, která se plní podstatně obtížněji, je-li vodárenská infrastruktura vlastnicky rozptýlená.

 

 

K bodu č. 7

Usnesení:

1. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a  stanovami Společnosti rozhodlo, popřípadě rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, tak že na zvýšení základního kapitálu budou vydány vždy nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle článku 12 odst. 2 stanov Společnosti.

 

2. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno nepeněžitými vklady vlastníků infrastrukturního majetku, zpravidla obcí, přičemž o ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce představenstvo Společnosti a emisní kurs nových akcií určí představenstvo Společnosti na základě ocenění vkladu tak, aby jmenovitou hodnotu akcie převyšoval co nejméně, nebude-li možné, aby se jí rovnal.

 

3. Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen v souhrnu nejvýše o 50 % dosavadní výše základního kapitálu Společnosti v době pověření, tj. částky 749.970.000,- Kč. Představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu takto stanovený limit.

 

4. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu pěti 5 let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí Valné hromady.

 

Zdůvodnění: Smyslem navrhovaného rozhodnutí je umožnit operativní rozhodování představenstva Společnosti o zvyšování jejího základního kapitálu za situace, kdy vznikne potřeba, aby Společnost nabyla zejména vodohospodářský majetek, resp. majetek týkající se tak či onak vodárenské infrastruktury v obdobných případech jako v případech zvýšení základního kapitálu podle bodu 6, aniž by přitom bylo nutné k uspokojování této potřeby svolávat valnou hromadu Společnosti, jak se se zvýšenými náklady a časově náročnějším způsobem činilo až dosud a jak by bylo nutné činit i napříště s ohledem na to, že potřeba nabytí vodohospodářského majetku, jak se v poslední době potvrzuje, nebude v příštích letech pravděpodobně výjimečná. Vzhledem k tomu, že lze míru uvedené potřeby stěží zcela spolehlivě predikovat, ukazuje se jako opodstatněné dát představenstvu Společnosti možnost rozhodovat v daných záležitostech v maximální době, kterou § 512 odst. 2 ZOK připouští, tj. v době 5 let od konání Valné hromady. Výše jmenovité hodnoty akcií je navržena s ohledem na zájem jednotné výše jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, která dosud nevydala akcie v jiné jmenovité hodnotě a není ani reálný předpoklad, že by se na tom mělo pro futuro co měnit. Výše emisního kursu je navržena jednak s vědomím, že může být vyloučena její identita s výší jmenovité hodnoty, a jednak s cílem eliminovat nezájem upisovatelů případně vyvolávaný nepřiměřeně vysokým emisním ážiem. Celé pověření představenstva je zapotřebí chápat jako relativně omezené, a to (kromě zákonného omezení polovinou aktuální výše základního kapitálu) právě okruhem případů nabytí specifického majetku nepeněžitými vklady, aniž se tím omezuje právo valné hromady Společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti standardně v případech, kdy se to ukáže jako žádoucí.   

 


K bodu č. 8

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti, a to v podobě vložení nového písmena r) do článku 20 odst. 2 stanov Společnosti, které bude znít: „r) rozhodování o určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.“   

 

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšíření působnosti valné hromady Společnosti z důvodu určité kolize ZOK a zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, ohledně určení orgánu, který má působnost rozhodovat o určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že tato věc je též předmětem soudního sporu vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn 77 Cm 250/2015, jehož účastníkem je Společnost, a že auditoři obecně většinou odmítají převzít povinnost plnit svou auditorskou funkci u těch společností, které nemají ve stanovách uveden nejvyšší orgán jako orgán povolaný rozhodnout o volbě auditora, má představenstvo za to, že je nezbytné působnost valné hromady Společnosti v této věci uvedeným způsobem rozšířit a vyhovět tak požadavku veřejnoprávního předpisu.

 

 

K bodu č. 9

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2017 společnost DIRECT ECONOMY, a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 130 24, IČO: 262 06 714, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16787.

 

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2017, tak aby Společnost dostála své zákonné povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. Působnost Valné hromady rozhodnout o této otázce vyplývá ze zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a ze stanov Společnosti v jejich znění upraveném podle bodu 8 Valné hromady.

 

 

K bodu č. 10

Usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Macha, dat. nar. 24. 10. 1968, bytem: Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk. 

 

Zdůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání Valné hromady v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Nymburk. Tento návrh města Nymburk byl přijat usnesením č. 99 na 5. Zasedání zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 9. 11. 2016. K tomuto návrhu město Nymburk předložilo též podrobné odůvodnění. Uvedené usnesení i odůvodnění jsou dostupné akcionářům v sídle Společnosti.

 

Usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Adrienu Gabrielovou, dat. nar. 9. 6. 1973, bytem: Hradební 186, Nymburk. 

 

Zdůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání Valné hromady v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Nymburk. Tento návrh města Nymburk byl přijat usnesením č. 99 na 5. Zasedání zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 9. 11. 2016. K tomuto návrhu město Nymburk předložilo též odůvodnění, z něhož vyplývá, že „Mgr. Gabrielová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v minulosti působila ve státní i soukromé sféře v advokátní kanceláři. Jako právnička má dost odborné erudice, aby se mohla této funkci náležitě a s odborností věnovat.“. O dostupnosti uvedeného usnesení a odůvodnění viz zdůvodnění předchozího usnesení.

 

 

K bodu č. 11

Vyjádření: Po vyčerpání pořadu jednání Valné hromady předseda Valné hromady zasedání Valné hromady ukončí. 

 

V Nymburku dne 2. května 2017

 

 

 

                                                               Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.