VaK.cz - Doplnění pořadu jednání VH - 6.6.2017

Doplnění pořadu jednání VH - 6.6.2017

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk,

IČO: 463 57 009,

v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře

 

 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381, (dále „Společnost“) svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti na den 6. 6. 2017 od 10.00 hod. do Úpravny vody nacházející se na adrese Palackého ulice, 290 01 Poděbrady (dále „Valná hromada“).

 

Po svolání Valné hromady představenstvo Společnosti obdrželo žádost o doplnění programu Valné hromady ze strany kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Milovice, a příslušné podklady k této žádosti, to vše mezi dny 16. 5. 2017 a 23. 5. 2017. Na základě toho tímto představenstvo Společnosti doplňuje pořad jednání Valné hromady o bod „Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře města Milovice“, který bude nově vložen na pořad jednání Valné hromady jakožto bod č. 11. Stávající bod č. 11 pořadu jednání Valné hromady se nově označuje jako bod č. 12. Z důvodu vyhovění žádosti města Milovice též došlo k upřesnění názvu bodu č. 10, jehož předmětem je návrh jiného kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Nymburk. Bod č. 10 proto nově zní „Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře města Nymburk.“

 

V souladu se shora uvedeným bude mít Valná hromada následující pořad jednání: 

1. Zahájení a volba orgánů Valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku akcionářům (dividend)

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 včetně výplaty podílu na zisku akcionářům

5. Provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za rok 2011

6. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady (Jabkenice, Kounice, Rožďalovice)

7. Schválení pověření představenstva Společnosti ke zvýšení jejího základního kapitálu

8. Změna stanov Společnosti (rozšíření působnosti valné hromady Společnosti)

9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017

10. Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře města Nymburk

11. Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře města Milovice

12. Závěr

 

Návrh kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Milovice:

 

K bodu č. 11

Usnesení: Valná hromada odvolává z funkce místopředsedkyně dozorčí rady Renátu Mojžíšovou, nar. 22. 8. 1963, bytem: Lipová 1457/14, 288 02 Nymburk. 

 

Zdůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání Valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Milovice. Tento návrh města Milovice byl přijat usnesením č. 231/2017 na jednání Rady města Milovice č. 15/2017, které se konalo dne 22. 5. 2017. K tomuto návrhu město Milovice předložilo též odůvodnění, dle kterého u paní Renáty Mojžíšově dochází ke střetu zájmů, když působí zároveň jako místopředsedkyně dozorčí rady Společnosti a ekonomický náměstek Společnosti. Uvedené usnesení i celé odůvodnění jsou dostupné akcionářům v sídle Společnosti a na webových stránkách http://www.vak-nymburk.cz/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

 

Usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Vedrala, nar. 22. 4. 1968, bytem: Družstevní 118, Milovice. 

 

Zdůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání Valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Milovice. Tento návrh města Milovice byl přijat usnesením č. 53/2017 na jednání Zastupitelstva města Milovice č. 3/2017, které se konalo dne 9. 5. 2017. K tomuto návrhu město Milovice předložilo též odůvodnění, dle kterého má město Milovice zájem mít svého zástupce též v dozorčí radě Společnosti. K osobě Ing. Vladimíra Vedrala pak město Milovice uvedlo následující: „Ing. Vladimír Vedral vystudoval Vysokou školu chemickou-technologickou v Pardubicích, obor chemické inženýrství, z veřejných funkcí je v současnosti člen Rady města Milovice a předseda Komise životního prostředí.“. O dostupnosti uvedeného usnesení a odůvodnění viz zdůvodnění předchozího usnesení.

 

V Nymburku dne 26. května 2017

 

 

 

 

                                           Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.