VaK.cz - Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady

JEDNACÍ A  HLASOVACÍ  ŘÁD valné hromady 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

 

 

1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:

- vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu vedeném společností,

- jejich oprávnění zástupci,

- členové představenstva a dozorčí rady.

Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.

 

2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo a podepíše se na prezenční lístek. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží úředně ověřenou plnou moc. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii.  Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena na jednu nebo více valných hromad. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích.

 

3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky.

 

4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců, akcionáři, kteří mají akcie představující více než 40 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. 

Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala, bude-li to ještě nezbytné, nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných.

 

5. Valnou hromadu zahajuje osoba pověřená představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.

 

6. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.

 

7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, t. j. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení.

Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

 

8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.

 

9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Hlasovací právo je omezeno nejvyšším přípustným počtem platných hlasů, který činí 40 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

 

10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na tomto hlasovacím lístku se podepíší a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek.

Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

 

11. Skrutátoři po každém hlasování vyberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování.

Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.

Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.

Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.

 

12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

 

13. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.

 

14. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.