Fakturace V+S - způsoby platby faktur a záloh

Fakturace vodného a stočného – způsoby platby faktur a záloh

 

Platba vodného a stočného se provádí na základě faktury.


Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od data jejího odeslání. Datum splatnosti se na faktuře nachází v levé horní části. Jedná se o datum, do kterého má být faktura uhrazena a platba doručena na účet dodavatele číslo 1904191/0100 vedený u Komerční banky a. s. nebo hotově uhrazena v sídle společnosti dodavatele.

 

Četnost fakturace:

 

 - čtvrtletní – týká se pouze fakturace stočného na základě směrných čísel potřeby vody (dle přílohy zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Faktura se vystavuje každé tři měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí.

- roční – týká se fakturace vodného a stočné na základě odečtu vodoměru i fakturace stočného na základě směrných čísel potřeby vody. V případě, že odběratel hradí zálohy, je tato faktura zúčtovací.

- mimořádná fakturace – na základě samoodečtu odběratele. Stav vodoměru je možno hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách provozovatele v sekci „Pro veřejnost“ nebo mailem na adresu fakturace@vak-nymburk.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku číslo 325513245 nebo písemně na adresu sídla společnosti nebo osobně v sídle společnosti v úředních dnech. Dodavatel má právo kdykoliv provést kontrolní odečet vodoměru a v mimořádných případech (např. z důvodu poruchy na vodovodní přípojce) vystavit fakturu mimo dohodnutý cyklus.

 

Způsoby placení vystavených faktur

 

 - složenkou (poštovní poukázka A je přiložena k faktuře) – na kterékoliv pobočce České pošty, s. p.  

 - převodním příkazem – na bankovní účet dodavatele číslo 1904191/0100 vedený u Komerční banky a. s., variabilní symbol = číslo daňového dokladu – faktury za vodné a stočné (naleznete v horní části faktury), specifický symbol není nutné zadávat 

 - hotovostní platba – pokladna v sídle společnosti, pokladní hodiny pondělí a středa 6.30 – 11.00 hod., 11.30 – 16.00 hod. na základě předložené faktury 

 

Platba záloh


Zejména u roční fakturace je výhodné sjednat s naší společností platbu záloh za účelem rovnoměrného rozvržení platby našich služeb po celý fakturační rok. Počáteční nastavení četnosti fakturace a způsobu platby záloh se provádí při sjednání smlouvy, přičemž výši zálohy si může odběratel určit sám nebo mu je stanovena dle spotřeby předchozího roku. Změnu je možné provést kdykoli telefonicky, osobně, písemně či elektronickou cestou na mailové adrese fakturace@vak-nymburk.cz. Přepočet zálohy se provádí automaticky 1x ročně po vyúčtování spotřeby vody či při změně mající vliv na výši fakturaci (např. při změně počtu osob v případě fakturace stočného na základě směrných čísel potřeby vody). Zúčtovací faktura bude vystavena 1x ročně v zúčtovacím období v souladu s harmonogramem fakturace daného odběrného místa. Do zúčtovací faktury budou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazené.

 

Případné přeplatky nad 100,00 Kč vzniklé při zúčtování záloh vracíme prostřednictvím poštovní poukázky B na korespondenční adresu odběratele. Přeplatky a nedoplatky do 100,00 Kč převádíme do dalšího zúčtovacího období.

 

Způsoby placení záloh

 

 - měsíčně prostřednictvím SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je snadno dostupná služba České pošty, s. p., která sdružuje všechny pravidelné platby v domácnosti obyvatelstva do jedné jediné platby, a to i za více nemovitostí nacházející se kdekoli v ČR. Česká pošta, s. p. pak za Vás obstará přeposlání jednotlivých předepsaných plateb ve prospěch příslušných organizací, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. Každý měsíc obdržíte v papírové či elektronické podobě podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb. Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště, přičemž postačí pouze vyplnit jednoduchý formulář. Spojovací číslo obdrží na počkání. Spojovací číslo je vázáno na vaši osobu, takže v případě přestěhovaní či změny příjmení vám spojovací číslo zůstane. SIPO lze platit následujícími způsoby: v hotovosti na poště, v hotovosti u Vašeho doručovatele, v hotovosti na samoobslužném zařízení – Poštomatu, jednorázovým příkazem k úhradě ve prospěch účtu 156080780/0300 přičemž variabilní symbol uvedete identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO) a jako specifický symbol své spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO, bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR přičemž svojí bance dáte svolení k inkasu SIPO (za tento způsob úhrady Česká pošta, s. p. nevybírá poplatky). Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven, přičemž úhrada jednorázovým příkazem musí být odeslána tak, aby úhrada byla na účet České pošty, s. p. připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden. V případě, že SIPO včas neuhradíte, vyčkejte na upomínku, která Vám budete doručena následující měsíc.

V případě zájmu o platbu měsíční zálohy prostřednictvím SIPO nám postačí obvyklým způsobem (telefonicky, osobně, písemně či elektronicky) sdělit přidělené spojovací číslo a požadovanou výši zálohy. Zařazení zálohy do SIPO sami zařídíme.

 

- čtvrtletně prostřednictvím zálohové faktury (platební kalendář – daňový doklad) doručené na korespondenční adresu odběratele. Zálohová faktura se vystavuje každé tři měsíce 5. dne příslušného měsíce. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data jeho odeslání. Zálohovou fakturu je možno hradit stejným způsobem jako běžné faktury.

 

Neuhradili jste spotřebu vodného a stočného včas?


V případě, že neuhradíte ve lhůtě splatnosti fakturu nebo zálohu, je Vám do 30 dnů od data splatnosti odeslána 1. upomínka s výzvou na zaplacení do 10 dnů. Není-li provedena úhrada ani po 1. upomínce, je vám do 30 dnů od data odeslání 1. upomínky odeslána 2. upomínka s výzvou na zaplacení do 7 dnů. Pokud nezaplatíte ani na základě 2. upomínky, může být na odběrném místě přerušena dodávka vody či odvádění odpadních vod, přičemž naše služby budou obnoveny až po úplném uhrazení dlužné částky včetně manipulačního poplatku ve výši 2.178,00 Kč a zákonného úroku z prodlení. V případě, že neuhradíte ani po 2. upomínce, dlužnou částku budeme vymáhat soudní cestou, čímž se dlužná částka navýší o náklady soudního řízení, případně náklady exekučního řízení. Exekuční řízení probíhá např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých a nemovitých věcí atd.

 

Kontakt na zákaznické centrum – fakturace


Bobnická 712, 288 21 Nymburk – vchod C

úřední hodiny: pondělí a středa 6.30 - 11.00 hod, 11.30 - 16.00 hod.

telefon: 325513245, 725215442, 725215446

E-mail: fakturace@vak-nymburk.cz