Informace společnosti o zpracování osobních dat

Informace společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. o zpracování osobních údajů

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., sídlem Bobnická 712, 288 02 Nymburk, IČ: 46357009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 tímto, jakožto správce osobních údajů, informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

 

Identifikační údaje správce:

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlo: Bobnická 712, 288 02 Nymburk

IČ: 46357009

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, následně po dobu nezbytnou k uplatnění práv a splnění povinností ze smluvního vztahu a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy.

 

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb; 
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing,
 • ochrana majetku a osob.

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží či služby, platební informace apod.).

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy.

S ohledem na smluvní charakter vzájemných vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. však nemůže uzavřít příslušnou smlouvu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.

 

Při zpracovávání osobních údajů za výše uvedenými účely nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. i od zpracovatelů osobních údajů.

 

Zpracovatelé a příjemci:

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. je oprávněna pověřit pro zajištění výše popsaných účelů výkonem určité činnosti, při níž může docházet ke zpracování osobních údajů, třetí osobu. Tato osoba se pak v některých případech stává zpracovatelem osobních údajů. Může jít zejména o poskytovatele účetních, právních, poštovních a IT služeb.

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. je oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jejích oprávněných zájmů.

 

Práva subjektu údajů:        

Ve vztahu k osobním údajům může subjekt údajů uplatit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.

 

 

 

V Nymburce dne 23. 5. 2018

 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Miloš Petera

                                                                                                          předseda představenstva