Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

 

 1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti - vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu vedeném společností, jejich oprávnění zástupci, členové představenstva a dozorčí rady.

Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.

 2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo a podepíše se. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží úředně ověřenou plnou moc. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii.  Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena na jednu nebo více valných hromad. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích.

3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky.

 4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců, akcionáři, kteří mají akcie představující více než 40 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. 

Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala, bude-li to ještě nezbytné, nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných.

 5. Valnou hromadu zahajuje osoba pověřená představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.

 6. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.

 7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, t.j. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.

9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Hlasovací právo je omezeno nejvyšším přípustným počtem platných hlasů, který činí 40 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na tomto hlasovacím lístku se podepíší a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje.  Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek.

Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora.

11. Skrutátoři po každém hlasování vyberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy.

12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

13. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady.

14. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.