Stavba vodovodní a kanalizační přípojky

Základní informace ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky dle požadavků
VaK Nymburk, a.s.

 

 
Legislativa

 
Pro stavbu vodovodní1) a kanalizační2) přípojky musí investor zajistit vydání Územního
souhlasu*. Podrobnější informace naleznete ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., novela č. 350/2012Sb.

 


Územní souhlas*


Vydává příslušný Stavební úřad na základě předložené žádosti a příloh:
- technická zpráva a situace stavby se záměrem stavby (projektová dokumentace)
- vyjádření správců podzemních zařízení (VaK Nymburk, a.s.*, ČEZ a.s., RWE, CETIN,
VÚSS, Obecní úřady, atd.)
- písemný souhlas majitelů pozemků dotčených stavbou
- výpis a snímek z KN
- vyplněná žádost o vydání územního souhlasu (ke stažení na webových stránkách Městských
úřadů)


Realizace přípojek


Realizaci stavby zajišťuje investor stavby včetně vyřízení zvláštního užívání veřejného
prostranství. Před zahájením stavby provede oznámení příslušnému středisku VaK Nymburk, a.s.
Napojení na hlavní řad a osazení vodoměru provádí VaK Nymburk, a.s. Ostatní práce spojené
s výstavbou přípojek může provádět odborná firma dle výběru investora.

 

Uvedení do provozu


Po dokončení stavby předá investor na technickém oddělení VaK Nymburk, a.s. zaměření
skutečného provedení přípojek a na fakturačním oddělení sepíše smlouvu o odběru pitné vody či
odvádění odpadních vod. Poté lze přípojku uvést do provozu.

 


Vyjádření VaK Nymburk, a.s.*


VaK Nymburk a.s. vystaví vyjádření k vydání „Územního souhlasu“ na základě předložené
projektové dokumentace, která musí obsahovat:
- technickou zprávu (popis stavby včetně výpočtu požadovaného množství vody)
- přehlednou situaci stavby (v měřítku od 1: 1000 nebo zákres do KN mapy)
- situaci stavby (v měřítku do 1: 500)
- schéma přípojky (kladečský plán)
- podélný profil (zejména u kanalizačních přípojek)
- obchodně technickou dokumentaci použitých výrobků (např. revizní a vodoměrné šachty)


Upozorňujeme Vás, že žádost o vyjádření k projektovým dokumentacím elektronickou poštou
není možné!

 

Poznámky:

 
Vodovodní přípojka (1)

 
Spojuje rozvodnou síť veřejného vodovodu s vnitřním vodovodem budovy. Je to část vodovodního potrubí od rozváděcího potrubí po hlavní uzávěr vnitřního vodovodu, který je umístěn za vodoměrem. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad.


Každá připojená nemovitost musí mít samostatnou vodovodní přípojku. Přípojka musí být ukončena
vodoměrnou soupravou s vodoměrem.

Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní potrubí nesmí procházet územním znečistěným zdravotně škodlivými látkami. Zařízení, stroje a přístroje připojené na vodovodní potrubí musí být upravené tak, aby vnikaly zdravotně škodlivé kapaliny, mikroorganismy nebo jiné látky do vodovodního potrubí a sítě.


Při navrhování jmenovité světlosti vodovodního potrubí budou dodrženy příslušné předpisy pro výpočet potřeby vody.


Při uložení vodovodního potrubí podél stromořadí má být vodorovná vzdálenost od přilehlého okraje trubky po kraj stromořadí nejméně 1,5 m.


Vodovodní potrubí se musí ukládat ve sklonu alespoň 3 ‰.


Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení a armatury vodovodní přípojky provést z výrobků Hawle. Minimální krytí potrubí je 1,2 m. Pokud nelze dodržet potřebné krytí, musí se vodovodní potrubí chránit tepelnou izolací.

Vodovodní potrubí musí být uloženo na pískové lože tl. 0,1m, obsypáno bude 0,3 m nad vrchol potrubí. Přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.


V místech křížení s jinými podzemními vedeními bude dodržena vzdálenost daná ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).


Prostup potrubí zdmi základů budovy nebo suterénů musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale porušena izolace zdiva budovy proti vodě a zemní vlhkosti.


Vodoměr nebude umisťován do garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované veřejné plochy.


Vodoměrná šachta se mimo budovu navrhuje v případě, že délka přípojky od vstupu na pozemek po vstup do objektu přesáhne délku 15,0 m nebo pokud investor projeví zájem o umístění vodoměru do šachty.


Vodoměrná šachta se umisťuje na neveřejném pozemku, 1,0 m u hranice s veřejným prostorem.


Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní i povrchové vody, musí být
odvětratelná a bezpečně stále přístupná.


Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno pouze vodovodní potrubí.


Umisťování vodoměru v suterénu: nejdéle 2,0 m od obvodového zdiva budovy, na suchém a větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou.

 

Kanalizační přípojka (2)


Je samostatná stavba, tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad.

Každá připojená nemovitost musí mít samostatnou kanalizační přípojku.


Doporučené ochranné pásmo kanalizační přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Kanalizační potrubí musí být uloženo na pískové lože tl. 0,1m, obsypáno bude 0,3 m nad vrchol potrubí.

Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

 

Připojení na gravitační kanalizaci
Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm.

Přípojku požadujeme realizovat v tuhosti potrubí SN 4 pro místa mimo komunikace (zelený pás, místa
nezatížená dopravou), v komunikacích požadujeme tuhost potrubí SN 8.

Kanalizační přípojka musí být osazena revizní šachtou (minimální průměr 400 mm).

Kanalizační přípojka musí být provedena v co nejkratším a jednotném sklonu. Prostorově musí být umístěna vždy pod vodovodní přípojkou, v místech křížení s jinými podzemními vedeními bude dodržena vzdálenost daná ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).


Nejmenší sklon kanalizační přípojky světlosti 200 mm je 10‰, při světlosti 150 mm činí sklon 20‰.

Revizní šachta s čistícím kusem musí být umístěna na pozemku investora ve vzdálenosti 1,0 m od hranice pozemku. Minimální průměr revizní kanalizační šachty je 400 mm.

Dešťové vody musí být přednostně likvidovány vsakováním či retencí.

 

Připojení na tlakovou kanalizaci
Nedílnou součástí kanalizační přípojky je domovní čerpací stanice, zajišťující dopravu splaškových vod do systému tlakové kanalizace. Čerpací stanice je ovládána elektrickou energií z rozvodů připojovaného objektu.

Vzhledem k unifikaci čerpadel v naší a.s. požadujeme osadit DČS tlakovým čerpadlem od fy AQ spol.
V případě použití jiné technologie nebudeme schopni zajistit operativní výměnu čerpadla v případě havárie.

Veškeré dešťové vody musí být likvidovány retencí nebo vsakováním.

 

Připojení na podtlakovou kanalizaci
Nedílnou součástí kanalizační přípojky je domovní jímka s podtlakovým ventilem, zajišťujícím dopravu
splaškových vod do systému podtlakové kanalizace.

Vzhledem k unifikaci v naší a.s. požadujeme osadit jímku ROEVAC včetně ventilu. V případě použití jiné
technologie nebudeme schopni zajistit operativní výměnu v případě havárie.

Veškeré dešťové vody musí být likvidovány retencí nebo vsakováním.


Zdroj: ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek
zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb.